Brief aan alle leden

Beste vrienden,

Dat de Covid 19 pandemie  de werking van de KOIV sterk verstoord heeft, hebben we allemaal ervaren. Het nieuwe normaal heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks samenkomsten zijn. We hebben aan de lijve ondervonden hoe belangrijk het is om mekaar te ontmoeten en om  samen activiteiten te beleven. In de eerste plaats moeten we denken aan onze gezondheid en aan het welzijn van onze familie en vrienden. Vandaar dat we beslist hebben binnen de KonVIB om ons langs deze weg tot jullie te richten.

Het is de ambitie van Chris en mezelf om in 2021, als de corona, het toelaat de draad optimaal op te nemen om onze werking, activiteiten volgend jaar weer te laten plaatsvinden.

De Raad van Bestuur van de KonVIB heeft de laatste jaren heel wat werk verzet waarbij we de interne werking tegen het licht gehouden hebben en we zijn samen met de andere bestuurders tot het inzicht gekomen dat er drastisch bijgestuurd moet worden. We moeten als imkersvereniging veel dynamischer en veerkrachtiger worden om de hierboven aangehaalde doelstelling te bereiken.
Om dit in de praktijk te realiseren hebben we een lijst met actiepunten (prioriteiten) naar voor geschoven waarop we de volgende jaren willen inzetten. We geven hieronder enkele kernpunten weer, maar dit is niet de volledige lijst.

  • Uniforme beginnerscursussen en praktijkcursussen over alle aangesloten bonden en provincies, inclusief lesmateriaal van de lesgevers.
  • Betere doorstroming van informatie, ook via moderne communicatiemiddelen (website, sociale media, …).
  • Betere vertegenwoordiging en sterk initiatief bij overlegorganen met de overheid en derden.
  • Betere directe dienstverlening zoals daar zijn maandblad en verzekering.
  • Hulp aan lokale verenigingen op allerlei vlakken, onder andere ook bij de straks wettelijk verplichte overschakeling van beroepsverenigingen naar vzw’s, ….

Heel vaak wordt er naar het bestuur van de vereniging gekeken om actie te ondernemen. Maar een echt sterke vereniging draait niet alleen op de inzet van een sterk bestuur maar ook op de inzet van alle leden. Het bestuur kan dingen opstarten, maar het onmogelijk zelf allemaal doen. Samen zijn we sterk!
We zoeken als bestuur dus hulp, mensen die zich willen engageren om dingen op onze actielijst mee uit te werken. Thema’s waarvoor ze nu al, professioneel of via hobby, achtergrond en interesse in hebben. Projecten, waaraan we een groepje van mensen kunnen koppelen die over provincies en bonden heen dingen realiseren. Vandaar dat wij ons tot u richten in naam van het bestuur KOIV maar ook in onze persoonlijke naam.
Mensen die mee willen helpen het verschil maken, leden, sympathisanten of gewoon mensen die het goed menen met de imkerij in Vlaanderen, kunnen zich opgeven om de vooropgestelde doelen te helpen uitwerken en verwezenlijken.

Met vriendelijk groeten,

Voor KOIV vzw en KonVIB vzw,

De secretaris                              De voorzitter

Maurice De Waele                        Chris Dauw

09/3628369

0477 35 82 82

mauricedewaele@yahoo.com